This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

darpa tankלמרות השיפורים האחרונים בתחום מיגון השריון הצבאי, בטנק החדש המתוכנן במסגרת פרוייקט של גוף המחקר של צבא ארה"ב  (ה-DARPA), ניתנה תשומת הלב לניידות, לזריזות וליכולת ההתחמקות והתמרון של הטנק החדש.

תכנית ה-Ground X-Vehicle Technology  הידועה בשמה המקוצר  GXV-T של ה- DARPA, התרכזה בפרוייקט הנוכחי, בפיתוח יכולות הניידות וההתחמקות של כלים משוריינים, בנוסף ובמקביל (ואולי למרות) ההשקעות העצומות והפיתוחים הרבים בשריון כלים ועל מנת לקדם את פיתוח יכולות התמרון, התנועה וההתחמקות של טנקים.

iHLS Israel Homeland Security

"המטרה בפיתוח GXV-T איננה רק לשפר תכונות או יכולות של כלי רכב קרבי משוריין (רק"מ), אלא לשנות מן היסוד את התפיסה המצדדת בהוספת עוד ועוד שכבות שריון ומיגון, לטובת תפיסה המקדמת זריזות ויכולת תמרון של רק"מ" נאמר באתר של DARPA בדף הפרוייקט.

תכנון ה-  GXV-T  יאפשר לכוחות אמריקניים שיצוידו בו, לפעול במספר גדול יותר של מתארים ותרחישי קרב ובסביבות לחימה שונות ומגוונות.

DARPA מעוניינת להגיע בפרוייקט הנוכחי לפיתוח כלי משוריין שמהירותו הבסיסית תהיה כפולה מזו הנהוגה היום בטנקים ושמשקלו יהיה לפחות כמחצית מהנהוג היום בכלי רכב קרבים משוריינים.

כדי להגיע להישגים הנדרשים הללו, נדרשת מהפיכה כוללת בתפיסת ההפעלה של כלי רכב משוריינים, כולל הוצאת חלק מאנשי הצוות והפעלות של מכלולים רבים בטנק באופן אוטונומי ו/או בשליטה מרחוק.