This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פרויקט חדש צפוי לשפר את האימון הצבאי הריאליסטי החי של חיילי צבא ארה"ב ולהגדיל את מוכנות החיילים וגיבושם. צבא ארה"ב העניק ל-CMPS – Cubic Mission and Performance Solutions חוזה לפיתוח אבטיפוס של סביבת אימונים סינטטית לתרחישים דו-צדדיים. פיתוח מערכת האימון יתבצע בשיתוף עם GDMS – General Dynamics Mission Systems.

החוזה תומך במודרניזציה של מערכות החיילים, מערכות הירי הישיר והרכב של הצבא האמריקני. 

מערכות ההסוואה ומערכות ירי עקיף יוכנסו גם הן לסביבת האימון במרכזי אימונים קרביים (CTCs) ובבסיסים הצבאיים ברחבי העולם. 

בחוזה נקבעה תקופת פיתוח אבטיפוס לשנה אחת והיישום בשטח במשך 2023. המהלך עשוי ליצור מסלול להמשך פיתוח יכולות מתקדמות של אימון חי. יכולות ההכשרה הללו יהיו תואמות למערכות שדה קיימות ויכולות להשתלב עם תשתית ההדרכה והאימונים החיים הנוכחית. 

לטענת החברה, המערכת שלהם מציעה יכולת משופרת בהשוואה למערכת האימון הדו-צדדי הקיימת -Instrumentable-Multiple Integrated Laser Engagement System (I-MILES).

הגישה המודולרית של פלטפורמת האימון, הן בתוכנה והן בחומרה, מציעה שיפור תחזוקה, שימושיות פשוטה ואינטגרציה, כך לפי הודעת Cubic.