This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארה"ב מקדמת מחקר ופיתוח בתחום איתור איומי גבול בהיבט הביולוגי. מינהל המחקר והפיתוח של המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת (DHS S&T) הודיע על נכונות לממן מרכז מצוינות חדש לתחומי סריקת איומים מעבר לגבול וההגנה על שרשרת אספקה.

מכללות ואוניברסיטאות אמריקאיות יכולות להציע מועמדות כמובילות מרכז המצוינות או כשותף עצמאי שיעבוד עם המכון המוביל במטרה לתמוך בפעילויות המרכז.

לפי הודעת ה-DHS S&T, המחלקה מתכוונת לממן את מרכז המצוינות החדש למשך 10 שנים באמצעות הסכם שיתוף פעולה.

המטרה העיקרית של המרכז תהיה לחקור ולפתח פתרונות, פרוטוקולים ויכולות שיתמכו בזיהוי איומים ביולוגיים פוטנציאליים בתוך הסביבה האופרטיבית של ביטחון המולדת שעלולים לפגוע ברשתות האספקה של תשתיות חיוניות ובפעילות האופרטיבית בנמלים, גבולות יבשתיים ונקודות קריטיות אחרות בשרשרת האספקה.

המחלקה לביטחון המולדת מתמודדת עם מגמה הולכת וגוברת של איומים ביולוגיים במהלך העבודות בנמלי הכניסה לארה"ב, הגבולות היבשתיים ושדות התעופה. חומרים ביולוגיים וכימיים, חומרים ביולוגיים חדשים, זנים פולשניים, מחלות זיהומיות של בני אדם ובעלי חיים, וסחורות מזויפות – כל אלה עומדים במוקד הפעילות של מרכז המצוינות המתוכנן.

איומים ביולוגיים וכימיים אלה עלולים להשפיע על התשתיות באופן ישיר, לבלום את הפריון, לפגוע בפעילות המחלקה לביטחון המולדת ולהזיק לכלכלה ולבריאות במדינה.

להתמודדות עם איומים אלה מספר גישות פוטנציאליות, ביניהן השימוש בטכנולוגיות חדשניות (כגון סריקות מטענים ונוסעים, ניתוח נתונים), אופטימיזציה של תהליכים מבצעיים, ופיתוח כוח אדם מיומן ומאומן בשיטות החדשות ביותר לזיהוי איומים ביולוגיים. על ה-DHS להגן על כוח העבודה שלו מפני איומים אלה באמצעות איתור הכלים והידע הדרושים לצמצום הסיכון.

לכן, מתכוונת המחלקה לעבוד באופן צמוד עם קבוצות מחקר רב-תחומיות מדיסציפלינות שונות כמו הנדסה, מדעים ומתימטיקה במטרה לפתח חדשנות בתחום.

מרכזי המצוינות של מינהל המחקר והפיתוח של המחלקה מהוות קונסורציום אוניברסיטאי הפועל בצמוד למחלקה לביטחון המולדת במטרה לקדם מחקר, לפתח מדע רלבנטי ולהכשיר את הדור הבא של המומחים הטכניים בתחום ביטחון המולדת.