This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הצבא האמריקאי ניצב בפני שלב קריטי בביסוס ושימור מעמדו כמוביל עולמי בסביבות הטכנולוגיה המתקדמת והרישות האזורי. מפקדים ואנשי צוות מחפשים באופן מתמיד את הפיתוח הגדול הבא במטרה לבסס עליונות על אויבים במימדים מרכזיים כמו פיקוד, שליטה, תקשורת, מחשוב, מערכות לחימה, מודיעין, מעקב וסיור, כלומר C5ISR.

על פי afcea.org, חלק מהמאמץ הזה מתבצע ביחידת ההצטיידות הצבאית (REF), שהחלה לחפש ולהצטייד במערכות וכלים משוכללים בתחילת המערכה באפגניסטאן ועיראק לפני 15 שנה. למרות שהיקף הפעילויות המבצעיות הרחב באזור הצטמצם, היחידה נשארת רלוונטית באמצעות העברת הפיתוחים האחרונים למפקדים שצריכים לשמר יכולות של מודעות מצב ביחס לשדה הקרב במטרה להעביר ולנייד את כוחותיהם במהירות.

על אף ההתפתחות בטכנולוגיות, קיימים פערים גדולים בין יחידות בתוך הצבא. עד לאחרונה, ליחידות קונבנציונליות לא היתה מערכת שמקשרת בין מערכות תקשורת במטרה ליצור מערכת תקשורת כוללת אחת של אוויר, יבשה ופיקוד מרכזי. אחד הפתרונות המתפתחים לנושא זה הוא ערכת JEIC, שמעניקה יכולת שליטה בעת שמירה על קשר עין וכן יכולת תקשורת מעבר לשדה הראייה לצורך מבצעים יבשתיים וימיים.

הערכה כוללת ארבעה מרכיבים. החלק המרכזי הוא ערכת MOJO, שפותחה על ידי חברת ViaSat. MOJO  המנצלת את השילוב של טכנולוגיות ומקשרת בין כמה תדרים ויוצרת תמונת תקשורת אחידה אחת.

ה"מנוע" של MOJO הוא תוכנת TRAX שפותחה על ידי חברת סיירה נבאדה. התוכנה מתרגמת פרוטוקול דטהלינק אחד לאחר ויוצרת מכנה תקשורתי משותף, שמספק רשת תקשורת אחידה ורחבה לכמה כלי תקשורת. התוכנה מעלימה את ההבדלים בין הגלים ומאפשרת למפקדים לקבל את התמונה האחידה של שדה הקרב.

מרכיב נוסף הוא אפשרות ה-Ringtail Design’s Replay offering שמציעה תמונה מבצעית משותפת למפעילים ומספקת נתוני מיקום גיאוגרפי עם סרטונים. הטכנולוגיה מאפשרת למפעילים לעצור, להריץ אחורה ולנתח את התכנים, וכך משפרת את יכולות הבקרה והפיקוח של מטוסי קרב וכוחות קרקעיים גם במטרה למנוע פגיעה בכוחות ידידותיים. היא מעניקה מודיעין רב-ממדי והיתוך ויזואלי של המבצעים בזמן אמת, בכלל זה נתוני חיישנים, וידאו ודיווחים.

בנוסף, הערכה היא בעלת יכולת נגישות ל-4G LTE אלחוטי מהדור הרביעי, המספק מודעות מצב

ברמה הטקטית באמצעות רשת סלולרית רחבה בעזרת ה-Net Warrior.