This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עם הקמת האקסלרטור הביטחוני ע"י חברת iHLS, התעשייה האווירית הייתה אחת החברות הראשונות להרים את הכפפה ולהצטרף.

התעשייה האווירית, החברה הביטחונית הגדולה בישראל, פועלת הן בשווקים הביטחוניים והן בשוק התעופה האזרחית, עוסקת במגוון רחב של נושאים ופועלת בזירות מגוונות באמצעות  מערכות לוויינים, מערכות מוטסות (מאוישות ולא מאוישות), מערכות יבשה, מערכות אבטחה ימיות, מערכות מודיעין אינטגרטיביות , תקשורת לסוגיה, סייבר, מערכות אלקטרואופטיות ותחומי פעילות נוספים.

נושא החדשנות והמובילות הטכנולוגית מהווה ערך מרכזי בהתנהלותה של התעשייה האווירית הנמצאת בצמרת מגישי הפטנטים בישראל מדי שנה. החברה פועלת באופן מתמיד להרחבת "סל המוצרים" שבידה ולשילוב יכולות נוספות למערכות הקיימות, ומשקיעה משאבים רבים מאוד במו"פ. הקמת האקסלרטור מאפשרת לתעשייה האווירית לבחון אילו מיזמים מפותחים, לחזק את הקשר עם היזמים השונים, לזהות מתוכם את המיזמים אשר לחברה יכול להיות עניין בפיתוחם כיכולות נוספות ולתמוך במיזמים אלו ע"י מגוון היכולות הקיימות הן ברמת המשאב האנושי והן ברמת המשאבים הטכנולוגיים: "חיבור" לגופי המו"פ בחברה, גישה למומחים ולתשתיות, "כיוון" המיזם לכיוונים היכולים להפוך ייחודיים ותמיכה בייעוץ ובפיתוח במיזמים אלו.

על מנת למפות את המיזמים המתפתחים ואת אלה אשר לחברה עניין בלסייע בפיתוחם תעמיד התעשייה האווירית מומחים בכירים מטעמה אשר ייטלו חלק בפעילות השוטפת של האקסלרטור  ויסייעו הן בהצבעה על כיווני פיתוח רלבנטיים, על בסיס היכרות עם צרכי השוק העכשוויים והן בזיהוי מיזמים ייחודיים אשר לחברה עניין בם.

מומחים אלו ילוו את המיזמים הנבחרים, יצרו את הקשר בינם לבין גופי המו"פ ועם המומחים הרלבנטיים לתחום הפעילות של המיזם. ע"י כך ייהנה המיזם והעומדים בראשו לליווי צמוד אשר יסייע לו בפעילות הפיתוח ויכוון אותו עד להבשלת המוצר.

החברה מאמינה כי הקשר הישיר ושותפות זו תאפשר למיזמים אשר תחומי הפעילות שלהם רלבנטיים לתעשייה האווירית לקבל תמיכה וליווי צמודים של טובי המומחים בתחומים השונים ושל התשתיות המפותחות המצויות בחברה, מחד גיסא, מאידך גיסא הן תאפשרנה לאנשי החברה  הפועלים בתחומי עניין אלו לסייע בפיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות במדינת ישראל ולהיחשף לחשיבה אחרת, "רעננה" ויצירתית.

לפרטים נוספים על האקסלרטור הביטחוני לחצו כאן.

להרשמה לאקסלרטור לחצו כאן.