This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

אני טוען כאן בשנים האחרונות כי העורף בישראל לא נערך כראוי למצב חירום מול האיומים החדשים..

עכשיו זוכות טענותיי לחיזוק ממפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי. במאמר שלו בכתב-העת הצבאי "בין הקטבים" כותב אלוף ידעי על הדיון בשאלה האם הנכונות של הפיקוד לקבל על עצמו אחריות על כישלונות אפשריים של רשויות אזרחיות עלולה להפוך ל"נבואה המגשימה את עצמה"? גם מול צה"ל מצאתי תחומים לא מבוררים. אמנם, העורף הוגדר כ"זירה השנייה בחשיבותה במלחמה", אך רגישותו של צה"ל עצמו לאפשרות שתפקודים חיוניים בעורף ישותקו, כמו גם נושאים קריטיים אחרים, לא באו לידי ביטוי בנושאי הערכת המצב שתורגלו בצה"ל בתרגילי מלחמה שונים. 

"פיקוד העורף כמעט ולא השפיע על הערכת המצב המטכ"לית והיה בממשק חסר עם יתר המפקדות הראשיות. פערים דומים זוהו בין פקע"ר ובין גופים אזרחיים קריטיים. בתהליך האבחון התחוור כי הפיקוד מצוי במעֵין "שיתוק תפיסתי", הנובע מדיון אין-סופי ובלתי פתור בגבולות האחריות והסמכות החוקיות, בגבולות הגזרה בין רשויות ובנושאים אחרים שנמצאים מחוץ לתחום השפעת הפיקוד עצמו. זאת, למרות אנרגיה רבה וחשיבה מעמיקה שהושקעו בהיבטי התפיסה לאורך השנים. את הקֶשר הגורדי הזה צריך היה לחתוך."

האלוף כותב עוד כי למרות שמגמות השינוי באיום על העורף ידועות לכולם בפיקוד העורף ובצה"ל, השינוי המצטבר באיום לא הוגדר. "המשמעויות כבדות המשקל של שינוי זה הוגדרו על ידינו כדלקמן: העורף כבטן הרכה של מדינת ישראל – מאז שנת 2006 פיתח האויב מערכים רקטיים בהיקפים גדולים, המסוגלים לשגר מטחים רחבי היקף ומתמשכים לכל שטח ישראל. יכולות אלו הביאו את האויב לפתח תפיסה, לפיה האש לא תופעל רק לצורך טרור והפחדה, אלא גם לצורך שיתוק העורף על ידי אילוצו לשהייה ממושכת במקלטים, שיתוק נמלי תעופה וים ותפקודים אחרים הרגישים לתדירות האזעקות, וכן לחדירת מעטפת ההגנה האווירית של צה"ל ולגרימת נפגעים ואבדות בנפש. לשני ההיבטים הללו צפויה להיות, בראייתו של האויב, השפעה של ממש על תמונת הניצחון במלחמה.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS