This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניתן לראות כי בשנים האחרונות ישנם קשיים רבים בעצירת ניסיונות התחמקות או הטעיית מערכות אבטחה ביומטריות. לצורך זה, העניק מינהל המודיעין המתקדם למחקרים ומודיעין לאומי בארה"ב (IARPA), במסגרת תכנית אודין, חוזה לחברה במטרה לחקור ולפתח "ביומטריה דינמית" שתוכל לאתר את הנסיונות האלו בצורה טובה יותר.

החברה, SRI International, קיבלה חוזה ל-4 שנים על סך 12.5 מיליון דולר. היכולת לאתר את "התקפות ההצגה" הללו פותרת חולשה קריטית במערכות ביומטריות נוכחיות ותוכל להרחיב באופן משמעותי את השימוש באמצעים ביומטריים.

שוק החיישנים הביומטריים צפוי לצמוח לממדים של 24.4 מיליארד דולר עד 2020. הצמיחה הצפויה מגיעה נוכח היוזמות שננקטו על ידי ממשלות ועסקים ברחבי העולם בהן אומצו המערכות הביומטריות למגוון רחב של שימושים, בין אם מדובר במערכת בידוק לנסיעות, נקודות גישה, אימות זהות או אפילו אימות סייבר. אולם אי-היכולת לאתר ניסיונות לעקוף מערכות אבטחה ביומטריות מורידה ומצמצמת את השימוש במערכות הללו למספר מועט של יישומים בהם הסיכון נמוך, כמו פתיחה של טלפון או יישומים בהם איש ביטחון אנושי נמצא במקום כדי לאתר פעילות חשודה.

"מערכות ביומטריות לא יצליחו אלא אם יפותחו החידושים הטכניים שמספקים איתור איומים בעלות נמוכה למתקפות לא מוכרות", ג'פרי לובין, מדען מחקר בכיר ב- SRI אמר לאתר החברה. "אנו מאמינים שהביומטריקה הדינמית שפותחה בתכנית הזו תרחיב את מגוון השימושים במערכות הללו ותועיל לאנשים, עסקים וממשלות ברחבי העולם".

החברה תיצור ותעביר גרסת אבטיפוס של המערכת על מנת להביס איומים מוכרים ולא מוכרים. כדי להצליח, אספה החברה צוות חזק ממספר תחומי מומחיות – פסיכולוגיה, מיפוי תלת ממדי דינמי, התנהגות צורות תלת ממדיות וכן פיתוח, הערכה ופריסת מערכות.