This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

5148383_s featureהסכם הבנות (MOU – Memorandum of Understanding) חסר תקדים, המאפשר לישראל גישה חופשית לכל המידע הגולמי שמגיע לידי הסוכנות לביטחון לאומי של ארה"ב (NSA) והנוגע לתקשורת טלפונית ואינטרנטית, כולל פקס וטלקס, של אזרחי ארה"ב, נחתם בחשאי במארס 2009 בין NSA לבין יחידת ההאזנות הישראלית 8200 ונחשף בספטמבר השנה.

תמצית ההסכם הסודי ביותר פורסמה בעיתון "גארדיין" הבריטי שלידיו הגיעו מסמכי מודיעין חסויים ממקורותיו של אדוארד סנודן (Edward Snowden). ההסכם מאפשר לישראל גישה חופשית לכל מידע שהשיגה הסוכנות לביטחון לאומי מבלי שיושמטו ממנו פרטים ושמות שאינם רצויים לסוכנות והנוגעים לפעילותם של אזרחי ארה"ב. החתימה על ההסכם אושרה על ידי הממשל של הנשיא ברק אובאמה. מן הצד הישראלי חתום על ההסכם מפקד היחידה הישראלית (Israeli Sigint National unit) ששמו וחתימתו הושחרו מטעמי ביטחון.

פרטים מדויקים על מהות התנאים שבהסכם כמו גם תחומי הפעילות הכלולים בו מצביעים בבירור על עומק שיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל לארה"ב, למרות הידיעה ש"ישראל מרגלת אחרי ארה"ב" כפי שהגדיר זאת אחד מראשי NSA.

IHLS – Israel Homeland Security

ואלה עיקרי ההסכם:

  • ארה"ב לא הטילה על ישראל כל מגבלות חוקיות לגבי שימוש כלשהו בחומר המודיעיני המועבר לידיה.
  • ההסכם מציב תנאים מחמירים ביותר בתחום ההגנה על הפרטיות של אזרחי ארה"ב שנלכדו ברשת ההאזנות.
  • ישראל זכאית לשמור למשך שנה את כל המידע שהגיע לידיה מידי NSA.
  • ישראל התחייבה לדווח מידית לסוכנות לביטחון לאומי על זהותם של אישים ספציפיים המופיעים במידע הגולמי ועל פעילותם.
  • ישראל חייבת להשמיד, מיד עם הגילוי, כל תקשורת הקשורה למוסדות ממשל אמריקאים כמו: הבית הלבן, מחלקות הממשל השונות, הקונגרס והסנאט (נבחרים ופקידים) ומערכת המשפט האמריקאית, כולל בית המשפט העליון. בכל מקרה לא מוזכר בהסכם באילו נסיבות יש בידי NSA סמכות לבצע האזנות בתחומים אלה.
  • לסוכנות לביטחון לאומי נשמרת הזכות לבדוק מעת לעת, כפי הבנתה, את מהות המידע הגולמי המועבר לישראל.
  • ישראל רשאית להעביר מידע שהגיעו לידיה מהסוכנות לביטחון לאומי לידי "גורמים זרים" אך זאת רק לאחר קבלת אישור כתוב מ-NSA ורק בתנאי שלא תיחשף זהותם של האזרחים האמריקאים שלהם האזינו.

פרט לתנאים האלה חשוב לזכור כי על פי החוק בארה"ב יכולה NSA להאזין לאזרחי ארה"ב רק כאשר הם נמצאים על אדמת ארה"ב בעת ההאזנה. אבל כיוון שחלק גדול מהתעבורה האינטרנטית העולמית עובר דרך ארה"ב לכאורה ניתן להאזין גם למי שאינו אזרח אמריקאי או תושב ארה"ב.

קשרי המודיעין בין ארה"ב לישראל עברו עליות ומורדות בהתאם למערכת היחסים בין הממשלים בשתי המדינות. אולם את חשיבות הקשר המודיעיני הזה לארה"ב ניתן להבין מעיון במסמך סודי אחר משנת 2008 שנחשף על ידי "גארדיין" ובו מצוטט בכיר בסוכנות לביטחון לאומית כך: "אנחנו יודעים שישראל מרגלת אחרי ארה"ב. אבל ישראל היא שותף יוצא מן הכלל בתחום מודיעין האותות -"סיגינט" (Sigint – Signals intelligence). יחד עם זאת ברור לנו כי ישראל הציבה את ארה"ב כמטרה מודיעינית כדי להכיר היטב ככל הניתן את עמדותינו בכל מה שנוגע למזרח התיכון".