This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במהלך שריפת יער, ההבנה של החומרה ואופן פיזור האש יכולה לסייע בהערכה והמידול של שריפות יער עתידיות. מסתבר שניתן ליישם טכנולוגיית LiDAR (גילוי אור ומדידתו) בכלי טיס בלתי מאויש לצורך חיזוי הסיכון בשריפה. בעזרת LiDAR ברזולוציה גבוהה מרחפן והדמיה אופטית על ידי לוויין, חוקרים הצליחו להעריך שריפת יער ולאמוד את הפוטנציאל לעתיד.
הממצאים הראו כי נתוני LiDAR של רחפן סיפקו מדדים אקולוגיים בעלי משמעות, אותם ניתן ליישם לחיזוי הסיכון בריפה, לפתוח מחקרים מדויקים וספציפיים יותר לאתר לגבי השלכות השריפה וליצור תוכניות לניהול מצב לאחר השריפה.
הדמייה אופטית על ידי לוויין אינה מסוגלת לחדור את צמרות העצים עד לצמחיה הנמוכה ורמת הקרקע. הרחפן המצוייד ב-LiDAR הוא הפיתרון לאילוץ זה. לייזרים יכולים לחדור דרך מרווחים בצמחיה, וענן הנקודות התלת-מימדים שהם מספקים מציג את צמרות העצים, הצמחיה הנמוכה והקרקע מתחתיה. ניתן לאתר כך עצים מסוימים ולצפות בפרופיל אנכי של הצמרות ובצמחיה.
צוות מחקר מאוניברסיטת טולדו חקר את אתר שריפת היער שהתחוללה ב-Yeste שבספרד ב-2017. בסקירה השתמשו החוקרים במערכת LiDAR ברחפן Routescene ובתוכנת LidarViewer Pro על מנת ליצור מודלים דיגיטליים של השטח (DTMs) ושל צמרות העצים.
מספר מועט יחסית של מחקרים עשה שימוש בנתוני LiDAR מרחפן כדי לאפיין את הנזק לצמרות העצים לאחר שריפות ברמת העץ הבודד. הצוות הצליח להבחין בין אש בצמרות לאש על הקרקע באמצעות השינויים באינדקס הצמחיה, וגילה כי אזורים שלא נשרפו או נשרפו קלות היו מגוונים יותר מבחינת מבני העצים בהשוואה לאלה בהם היתה שריפה בחומרה בינונית וקשה.
הפרויקט הדגים את הפוטנציאל הטמון בהבחנה בין מבני צמחים לאחר שריפה בצורה מפורטת הודות לנתוני ה-LiDAR מהרחפן. כאשר הצליבו את נתוני חומרת האש שהתקבלו מהלוויין, התוצאות ברזולוציה גבוהה אפשרו לחוקרים להעריך את השלכות השריפה על עצים ספציפיים ולא רק על היער בכללותו, בעזרת מדדים בעלי משמעות אקולוגית, כך מדווח suasnews.com.