This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארה"ב מתגברת את המאמץ הטכנולוגי לאיתור מסיגי גבול. סוכנות המכס והגנת הגבול CBP מעוניינת בפיתרון טכנולוגי יחיד שמאפשר לאתר כל תנועה בגבולותיה של ארה"ב, בין אם על הקרקע, תת-קרקעית, באוויר או בים  – ולהתריע על כך לצוותי האבטחה. הסוכנות מחפשת מוצר מסחרי שיציג חדשנות.

ה-CBP פירטו בהודעתם כי הם מעוניינים במערכת איתור קרקעית לינארית (LGDS), שמסוגלת "לאתר ולזהות את כל החדירות והאיומים דרך הגבול ללא "שטחים מתים" כתוצאה ממכשולים טבעיים או מעשה ידי אדם, לאורך הגבולות עם מקסיקו וקנדה.

על המערכת להיות יעילה בכל סוגי הסביבה ובכל אקלים, ולכסות את כל הגבולות בצפון ובדרום.

על המערכת לדעת להבחין בין שלושה סוגים של חוצי גבול ולספק ערכים יחודיים עבור כל אחד מהם: (בני אדם (מספרים), בעלי חיים (סוג ומספר), וכלי רכב (גודל ומספרים).

המערכת אמורה להיות מסוגלת לאתר "נושאי עניין" החוצים את הגבול ברמת דיו של 85%, כאשר 95% הוא השיעור האידיאלי. ברגע שחוצה הגבול מאותר, המערכת צריכה לשלוח התראה קולית וויזואלית לצוותי ה-CBP תוך לא יותר משלוש שניות, בשאיפה להגיע ל-2 שניות, כך מדווח defenseone.com.

כמו כן, הפיתרון צריך להיות תואם למערכות CBP אחרות "ולהיות מסוגל לממשק עם מערכות שו"ב מצד שלישי", לפי ההודעה. 

ה-CBP משתמשים ברשות לפתרונות מסחריים, דרך רכש חלופית שקיימת כעת כפיילוט של המחלקה לביטחון המולדת ומינהל השירותים הכלליים. הרשות לפתרונות מסחריים מתמקדת בהליך המהיר של הרכש, המימון והבאת הטכנולוגיות החדשניות ביותר למימשל.