This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש הגובר בכלי טיס בלתי מאוישים מסחריים קטנים עורר את דאגתו של מחלקת ההגנה האמריקאית לגבי בטיחותם של המתקנים שלה. ההוראה שהוציאה המחלקה לשירותים והמתקנים שלה עוסקת בשימוש במערכות רחפנים מעל וסביב מתקנים צבאיים בארה"ב, כך אמר דובר הפנטגון, קצין הצי ג'ף דייוויס.  

על פי האתר של מחלקת ההגנה, ההנחיה החדשה מפרטת איך מחלקת ההגנה תתקשר עם קהילות מקומיות בנושא ההגבלות על טיסת רחפנים מעל ובסמוך למתקנים צבאיים. לדברי דייוויס, המדיניות מגיעה לאחר שכבר בראשית חודש יולי הועברה הנחיה מסווגת בנושא ליחידות הצבא.

"ההגנה על כוחותינו נשארת בעדיפות עליונה, ולכן מחלקת ההגנה הוציאה את ההנחיה הספציפית והמסווגת הזו שפותחה בשיתוף עם מינהל התעופה הפדראלי ה-FAA ושותפים נוספים, המפרט כיצד צוותי מחלקת המדינה צריכים להגיב במקרה של איום רחפנים", לדבריו.

כל פעילות כלי הטיס הבלתי מאוישים בשטח ארה"ב אמורה למלא אחר תקנות מינהל התעופה הפדראלי, אמר דייויס, שציין כי פעילות רחפנים שלא במסגרת התקנות וההנחיות נחשבת כ"פעילות בלתי מורשית". קווים מנחים על השימוש המותר ברחפנים מפורטים באתר ה-FAA, לדבריו.

"אנחנו תומכים בחקירות גופי האכיפה האזרחיים כנגד טיסות רחפנים בלתי מורשות מעל מתקנים צבאיים", אמר דייויס, "ולמרות שאיננו דנים בצעדי אכיפה קונקרטיים, אנו שומרים כמובן את הזכות להגנה עצמית. כשאשר מדובר בכטב"ם או רחפן הפועל מעל מתקנים צבאיים, ההנחיה החדשה מאפשרת לנו לפעול כדי לנטרל את האיום".

דייויס ציין כי פעולות אלה כוללות מעקב, ניטרול והשמדת הרחפנים, בהתאם לנסיבות ולסוג המתקן הצבאי.