This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

INSS Logo

מאת אסא כשר ועמוס ידלין
צבא ואסטרטגיה, המכון למחקרי ביטחון לאומי

19112191_sסוגיה ביחסים בין "מוסר לחימה" לבין "דיני לחימה"

דוקטרינה אתית של לחימה בטרור היא מערכת עקרונות המבטאים תפיסה סדורה בדבר הדרכים הראויות לניהול הלחימה בטרור. דוקטרינה כזו מתווכת בין הערכים המופשטים בסגנון "רוח צה"ל", האמורים להדריך את ההתנהגות של אנשי הצבא בכל הנסיבות של פעילותם, לבין הנהלים, הוראות הפתיחה באש והפקודות, האמורים להדריך את ההתנהגות של אנשי הצבא בנסיבות של לחימה מסוג מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים.

הדוקטרינה האתית שברקע מאמר זה וברקע המאמרים שהתפרסמו בגיליון הקודם של בטאון זה היא הדוקטרינה האתית של הלחימה בטרור, שפותחה בהקשר של המלחמה בין ישראל לבין ארגוני הטרור הפלסטיניים בעשור הראשון של מאה זו. פיתוחה נעשה על ידי מחברי מאמר זה בעזרת צוות שפעל במכללה לביטחון לאומי, בהשתתפות מומחים ללחימה בטרור ואנשי אתיקה ומשפט מצה"ל ומהאקדמיה. הדוקטרינה הוצגה בפורומים ממלכתיים שונים ולאחר מכן פורסמה בבטאונים מקצועיים. למרות שמסמך הדוקטרינה לא אומץ באופן רשמי כתורת לחימה של צה"ל, שלושת הרמטכ"לים של תקופת הלחימה בטרור וקצינים רבים אחרים הביעו בהזדמנויות שונות תמיכה בעקרונותיה, והיא נתפסה בעיני רבים בתור הדוקטרינה הישראלית.

www.i-hls.com

תיאורים תקשורתיים לא־מדוייקים של הדוקטרינה עוררו תגובות מכל הסוגים, ביניהן תגובות של התנגדות לעיקרון זה או אחר שיוחס לנו כמחברי הדוקטרינה. תגובות כאלה באות לידי ביטוי גם במאמרים שהתפרסמו בגיליון הקודם. במאמר הנוכחי ובמאמר המשך שיפורסם בהקדם נבהיר כמה היבטים של הדוקטרינה האתית של הלחימה בטרור, כפי שהצגנו אותה במאמרינו, נגיב על טענות אחדות שהועלו נגדה ונצביע על מספר עדכונים שלה, בעיקר בזיקה למצבים חדשים של לחימה בטרור בזירה הישראלית ובזירות של תימן, אפגניסטן, פקיסטן וסומליה, בין השאר.

MSE Logo - EN INSSאסא כשר הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב, זוכה פרס ישראל

אלוף (מיל.) עמוס ידלין הוא ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי

 

פורסם בירחון צבא ואסטרטגיה,  כרך 5, גיליון 1

לקריאת המאמר המלא, אנא הקליקו על הקישור הבא:

 כיצד לקבוע את הנורמות הראויות של הלחימה במצבים חדשים