This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים הבריטי ממשיך ליישם את התוכניות לרכישת כלי טיס בלתי מאוייש עם כנף קבועה בעלות נמוכה, כשלב ראשוני של תוכנית FMAF לכוח אווירי ימי עתידי.

במסגרת פרויקט Vampire, הרכישה נועדה לצורך הערכה של מערכות אוויר בלתי מאוישות או אוטונומיות למשימות מודיעין, מעקב וסיור, מבצעים אלקטרו-מגנטיים וסימולציית איומים.

בעבודת פיתוח הקונספט עבור תוכנית FMAF, המנוהלת על ידי מינהל הפיתוח במפקדת הצי הבריטי, זוהו מספר תפקידים ומשימות בהם כלי טיס בלתי מאויש יוכל לתגבר או אף להחליף כלי טיס מאוישים. אלה כוללים בעיקר התראה אווירית (AEW), יכולות קבועות של מודיעין, מעקב וסיור, סימולציה ואימון התמודדות עם איומים, 

ועוד.

פרויקט Vampire נועד להתמודד עם בעיות בתחום היכולות להשתמש בכטב"ם כנף קבועה בעלות נמוכה כאמצעי לפיתוח קונספציות מבצעיות, סוגי מטע"ד, תקשורת וארכיטקטורה דיגיטלית.

לפי פיקוד הצי, השלב הראשון של פרויקט Vampire יימשך עד ארבע שנים. התפוקה העיקרית כוללת עד ארבעה כלי טיס המבוססים על תכנון בשל, משגר אחד, תחנה קרקעית אחת עם אנטנות, אימונים למפעיל ולמתחזק וכן נתונים טכניים, ניהוליים ובטיחותיים לתמיכה ברישום וכשירות אווירית צבאיים, כך מדווח janes.com.