This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משרד הביטחון בחר בתעשייה האווירית כספק יחיד לפתח את הקונספט והטכנולוגיות עבור המערכת היבשתית העתידית של הכוח המתמרן בצה"ל – כרמל.
עם סיומה המוצלח של הוכחת היכולת לתפעול רק"ם עם שני לוחמים במדפים סגורים, נבחרה התעשייה האווירית על ידי משרד הביטחון לפתח את השלב השני בתוכנית כרמל: פיתוח והדגמת טכנולוגיות לצוות קרב רב ממדי, המבוסס על כלי רק"ם המכיל לוחמים המפעילים מגוון כלים ואמצעים אוטונומיים קרקעיים ואוויריים, אשר יאפשרו שינוי משמעותי ביכולות התמרון.
בהדגמת הכרמל פותחה והודגמה תפיסת לחימה של כלי לחימה יבשתי מופעל על ידי שני לוחמים במדפים סגורים ומתמודד בהצלחה עם אתגרי שדה הקרב הנוכחיים והעתידיים. תפיסה זאת מתבססת על תמיכת והחלפת אנשי הצוות במערכות אוטומטיות ואוטונומית המפעילות את תתי המערכות המרכזיות- תכנון וניהול המשימה של הכלי, המודעות המצבית, הנהיגה והקטלניות.
יכולות אלו מאפשרות לצוות להגדיר, לפקח ולהתערב אך ורק במקומות בהם ידרש או ימצא לנכון, ובכך להשפיע על מרחב גדול יותר תוך מתן מענה אפקטיבי לאתגרים המורכבים בפניהם ניצב הכוח המתמרן. המערכת בעלת יכולת לאתר ולהשמיד מטרות בעלות חתימה נמוכה וזמן חיות קצר, על ידי רכישה מהירה וסגירת מעגלי אש אפקטיביים.
לפי הודעת החברה, התפיסה שבבסיס הכרמל הינה פורצת דרך בקנה מידה עולמי, ומהווה מוקד התעניינות בתעשיות ובצבאות רבים בעולם. התכנית משלבת תפישת הפעלה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות, שאמורות לספק מענה לאתגרים בשדה הלחימה העתידי, זאת בהתבסס על צוות מצומצם ושימוש נרחב ביכולות אוטונומיות המבוססות בינה מלאכותית (AI), תוך צמצום מרבי של סיכון חיי אדם במערכה הקרקעית, צמצום נזק אגבי ולחימה יעילה יותר.