This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בניסיון לתגבר את הצעדים נגד טרור וחטיפות מטוסים, תדרוש יפן מהנוסעים הטסים לעבור בדיקות ביטחוניות לפני העליה למטוס, ובכוונתה לעדכן את חוק התעופה האזרחית כדי להבהיר את הסטטוס החוקי של בדיקות אלה. כיום כפופות בדיקות אלה לתנאים והכללים של כל חברת תעופה.

בגלל חוסר הבהירות של הסטטוס החוקי של הבדיקות הביטחוניות, ישנם מקרים שנוסעים אינם משתפים פעולה או שאנשי הבידוק אינם יכולים לנקוט עמדה נחרצת. לכן תגבש הממשלה ביפן מדיניות בסיסית לגבי אבטחה אווירית ותקים מערכת שתייעץ ותנחה את חברות התעופה והארגונים המעורבים.

לפי טיוטת הצעה שהוגשה על ידי משרד הקרקעות, תשתיות, תחבורה ותיירות, הכוונה לדרוש מהנוסעים לעבור בדיקות ביטחוניות ולציית להוראות צוותי הבידוק וצוותי שדה התעופה במסגרת חוק התעופה האזרחית.

אנשים שיכנסו לאזורים מוגבלים ללא בדיקה ייענשו. 

מספר כשלים כבר ארעו במהלך הבדיקות, בין השאר ב-2019 סכין שנמצא בשיקוף רנטגן בשדה התעופה הבינלאומי של אוסקה (Itami) הוחזר לנוסע.

המשרד מתכנן להגיש את ההצעה לעדכון חוק התעופה האזרחית למושב הפרלמנט הנוכחי במטרה שייכנס לתוקף עד סוף שנת הכספים 2021. הצעת החוק תטען כי שר התיירות יגבש מדיניות בסיסית למניעת פעולות פוגעניות, כולל נסיונות להעיבר עצמים מסוכנים למטוס או לאזורים מוגבלים, כך לפי דיווח של aviationpros.com.