This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים זקוקים למערכות חיישנים להימנעות ממכשולים (sense-and-avoid). ארכיטקטורות קיימות של חישה והמנעות אינן מסוגלות להתמודד מספיק טוב עם הדינמיקה והשינויים המתמידים בעולם האמיתי, בסביבה רוויית אויבים. נדרשות טכנולוגיות חדשניות לצמצום הסיכון ולסיוע אפקטיבי בהגנה על אוכלוסיות אזרחיות ועל חיילים.

חיל האוויר האמריקאי העניק לאחרונה מענק STTR לחברת VISIMO בשיתוף עם מעבדת המחקר לטכנולוגיות מערכות כלי טיס בלתי מאוישים באוניברסיטת סינסינטי בארה"ב לצורך מחקר על ארכיטקטורות חדשניות לחישה והימנעות בכלי טיס בלתי מאוישים אוטונומיים.

המחקר נועד לצמצם את הסיכון בתגובה לאסון, סיוע הומניטרי, ומשימות לוגיסטיות של רחפנים באוטונומיה גבוהה.

במהלך השלב הראשון למענק, שיימשך שישה חודשים, יתחיל תהליך הפיתוח של אבטיפוס ופתרון שיתאים למשתמשי קצה הן במגזר הצבאי והן במסחרי.

בשלבים הבאים, הצוות יבנה ויפתח מודל של רשת נוירונים מלאכותית, ויבחן את הטכנולוגיה במתקני הסימולציה וניסויי הטיסה של מעבדת הרחפנים. 

ארכיטקטורת החישה והימנעות שבפיתוח תתמוך בשימוש בטכנולוגיית רחפן במגוון רחב של שימושים, כולל מונית אווירית, אמבולנס אווירי, כיבוי אש ותגובה לאסונות טבע. הטכנולוגיה תתמוך גם בהובלה חסכונית ויעילה של סחורות, צמצום עומסי תנועה בכבישים, מוכנות של טכנולוגיות צבאיות ומסחריות ושותפויות ציבוריות-פרטיות, שנדרשות לפיתוח תקני בטיחות עם התקדמות הטכנולוגיה בתחום הרחפנים, לפי הודעת החברה.